Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány (továbbiakban: „Alapítvány”) a jelen adatkezelési tájékoztatóval (továbbiakban: „Tájékoztató”) a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (továbbiakban: GDPR),valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény,(továbbiakban: Info tv.) által előírt jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

A tájékoztatást közzé kell tenni az Alapítvány honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

Az Alapítvány a GDPR értelmében adatkezelőnek minősül, a Rendelet szabályozása az Alapítvány által kezelt személyes adatok vonatkozásában is alkalmazandó.

Jelen adatkezelési tájékoztató a https://jphotoarchive.org/ honlap (továbbiakban: „Honlap”) adatkezelését szabályozza.

Jelen Tájékoztató célja, hogy az Alapítvány mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) Honlapjának látogatói, regisztrálói, illetve egyéb érintett természetes személyek számára átláthatóvá tegye az általa, honlapjain nyújtott szolgáltatások igénybe vétele során követett adatkezelési eljárásokat.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok kezelésére különösen a következő hatályos jogszabályok alapján kerül sor:

Az Alapítvány vállalja, hogy az Adatkezelés módjának meghatározásakor, illetve az Adatkezelés során olyan technikai és szervezési intézkedéseket tesz, amelyek célja az adatvédelmi alapelvek betartása és az Érintettek jogainak védelme. Továbbá az Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy csak olyan Személyes Adatot kezel, amely a konkrét adatkezelési cél elérése szempontjából elengedhetetlen.

Az Alapítvány vállalja, hogy gondoskodik arról, hogy a képviselői, munkavállalói, illetve bármely olyan személy, aki az Alapítvány helyett és/vagy nevében eljár, a jelen Szabályzatban foglaltakat megismerjék és a jelen Szabályzat rendelkezései szerint járnak el.

Az Alapítvány vállalja, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR rendelettel összhangban történjen.

Az Alapítvány vállalja, hogy – amennyiben szükséges – a jelen Szabályzat tartalmát megismerteti szervezeti egységeivel, partnereivel.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a tevékenységéhez kapcsolódóan megszerzett adatokat a jelen Szabályzatban foglaltaknak és a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

2. Az Alapítvány, mint Adatkezelő adatai

Szervezet neve:
Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány („Alapítvány”)
Alapítvány székhelye:
3907 Tállya, Bercsényi utca 16.
Alapítvány adószáma:
18261774-2-05
Alapítvány képviselője:
Barta Péter, kuratórium elnöke
Telefonszám:
+36704109119
E-mail cím:
t3found@wst.hu

Társaságunknál adatvédelmi tisztviselő nem működik.

3. A jelen Tájékoztatóban használt fogalmak meghatározása

Érintett:
bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
Azonosítható természetes személy:
az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
Személyes adat:
az érintettre vonatkozó bármely információ;
Különleges adat:
a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok,
Hozzájárulás:
az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; így tehát a hozzájárulásnak 3 alapeleme van: az önkéntesség, a határozottság, és a megfelelő tájékozottság; ez a gyakorlatban az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatot jelenti.
Tiltakozás:
az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
Adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adattovábbítás:
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Nyilvánosságra hozatal:
az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés:
az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
Adatzárolás:
az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Adatmegjelölés:
az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
Adatmegsemmisítés:
az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, így például az adatokat tartalmazó irat ledarálása;
Adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik; a könnyebb érthetőség kedvéért, példálózó felsorolással élve adatfeldolgozás a felhőszolgáltatás nyújtása;
Adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
Harmadik személy:
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
Harmadik ország:
minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
Adatvédelmi incidens:
a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
Adatkezelés korlátozása:
a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
Harmadik fél:
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
Profilalkotás:
személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul. Ilyen adatkezelést az Adatkezelő nem végez.

4. A Honlapon történő látogatással és regisztrációval összefüggő adatkezelés

A Honlap látogatása ingyenes és személyes adatok megadására nincs szükség.

A Honlap használata (képfeltöltés) regisztrációhoz kötött.

A Honlapon történő regisztráció során az érintettnek az alábbi adatokat kell megadnia:

Az érintettek köre:
Minden természetes személy, aki a Honlapon önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál.
Az adatkezelés célja:
az érintett adatinak rögzítése, a Honlap által nyújtott szolgáltatások igénybevételének, a Honlap használatának biztosítása, ellenőrzése, kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja:
a regisztráló önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
Az Érintett a Honlap egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadja, és elküldi az Adatkezelő részére. A megadott adatok a Honlapot kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el. Adatkezelő számítástechnikai rendszere a regisztráció megerősítése érdekében automatikusan generált jelszót és aktiváló e-mailt küld az érintett által megadott e-mail címre. A megerősítést követően, a megadott adatok az erre a célra szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerben rögzítésre kerülnek. A megadott adatokat az Adatkezelő automatikusan összekapcsolja az e-mail címmel, jelszóval. Amennyiben az aktiváló e-mail kiküldése után a regisztráció nem kerül megerősítésre, úgy a megadott adatok automatikusan törlésre kerülnek.
Adatkezelés időtartama:
érintett kérésére törlésig, ha az adatok kezelésére más jogcím és cél alapján már nincs lehetőség.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Adattovábbítás:
A személyes adatok nem kerülnek továbbításra, azok csak törvényi kötelezettség teljesítése miatt, hatóság, rendőrség vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

5. A Honlapra történő bejelentkezés

Az érintett a Honlapra a regisztrációt követően bejelentkezhet, és fényképet tölthet fel.

A kezelt adatok köre:
a látogatás dátuma és időpontja, IP cím és domain név, név, felhasználói név, e-mail cím. Adatkezelő különleges adatot nem kezel.
Az érintettek köre:
Minden természetes személy, aki az Adatkezelő Honlapjára korábban regisztrált, és oda önkéntesen, személyes adatainak megadásával belép.
Az adatkezelés célja:
a Honlapra bejelentkező érintettek azonosítása, ellenőrzése, korábban megadott adatinak – szükség szerinti – módosítása, valamint kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja:
a bejelentkező önkéntes hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
Az érintett a Honlap egy meghatározott felületén keresztül megadja a fent meghatározott adatait és azokat elküldi az Adatkezelő részére. A megadott adatok a Honlapot kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el. Amennyiben az e-mail cím és jelszó páros egyezik, úgy a szerver az érintettet beengedi a Honlapra. Amennyiben az érintett a jelszavát elfelejtette, úgy lehetősége van a jelszavát új jelszóra cserélni, ha a Honlap erre a célra létrehozott funkcióját használva egy új, véletlenszerűen generált jelszót küld az e-mail címére. Az így generált jelszó megadása után az érintettnek lehetősége van a jelszavát megváltoztatni. A jelszóváltoztatást követően, a megadott adatok az erre a célra szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerben módosításra kerülnek. A megadott adatokat az Adatkezelő automatikusan összekapcsolja az e-mail címmel, új jelszóval.
Adatkezelés időtartama:
érintett kérésére törlésig, ha az adatok kezelésére más jogcím és cél alapján már nincs lehetőség.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Adattovábbítás:
A személyes adatok nem kerülnek továbbításra. Csak törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, bíróság, rendőrség, más hatóság megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

6. Honlapon feltöltött fényképekre vonatkozó adatkezelés

A kezelt adatok köre:
a Honlapra feltöltött fényképek, amelyek azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információt tartalmaznak.
Az érintettek köre:
a fényképeken szereplő azonosított vagy azonosítható természetes személy.
Az adatkezelés célja:
a 20. századi zsidó múlt és a magyar történelem egy alig ismert szeletének bemutatása. A Honlap célja ismeretterjesztés, egy olyan zsidó fényképgyűjteményt kialakítása, amelyet bárki szívesen nézeget szabadidejében, valamint a fényképek mellé leírások, szövegek elhelyezése.
Az adatkezelés jogalapja:
a kép feltöltőjének önkéntes hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint az Adatkezelő és a 20. századi zsidó múltat megismerni kívánók jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. Az Adatkezelő célja az ismeretterjesztés, a 20. századi zsidó múlt bemutatása, mely fényképfelvételeken és leírásokon, kiegészítő ismeretterjesztő szövegeken keresztül valósul meg. A fényképeken azonosított vagy azonosítható természetes személyek esetében az érintett hozzájáruló nyilatkozatának beszerzése a képet feltöltő felhasználó kötelessége, aki e tekintetben adatkezelőnek minősül. Kivétel a tömegfelvételről és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel, melynek elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása nem szükséges. Amennyiben bárki a Honlapon elhelyezett fényképekkel kapcsolatban bármilyen érdeksérelmet tapasztal, a 2. pontban megjelölt elérhetőségeken jelezheti az Adatkezelő részére, mely esetben a 11. pont szerinti eljárás lefolytatására kerül sor.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
a Honlap felhasználói által a fényképek feltöltésre kerülnek a Honlapra, ahol azok nyilvánosan elérhetőek. A fényképeknek csak a megtekintése lehetséges, letöltés nem.
Adatkezelés időtartama:
érintett kérésére törlésig, ha az adatok kezelésére más jogcím és cél alapján már nincs lehetőség. A felhasználók által feltöltött képek a Honlapról kérelemre azonnal törlésre kerülnek.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Adattovábbítás:
A személyes adatok nem kerülnek továbbításra. Csak törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, bíróság, rendőrség, más hatóság megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozók igénybevétele

Az Alapítvány az alábbi adatfeldolgozó(k) szolgáltatásait veszi igénybe:
Tárhely-szolgáltató

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név:
wstgroup.hu
Székhely:
1034 Budapest, Makovecz Imre utca 23.
Telefon:
+36702036728
E-mail:
info@wst.hu
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:
Tárhely-szolgáltatás.

Adatkezelő a Honlap fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki tárhelyszolgáltatást biztosít, és ennek keretében kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, azaz a személyes adatokat tárolja a szerveren.

Az érintettek köre:
A Honlapot használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja:
A Honlap elérhetővé tétele, működtetése.
Az adattovábbítás jogalapja:
Az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.
A kezelt adatok köre:
Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó között fennálló szerződés időtartamáig, vagy a regisztráció törlésével azonnal.

8. Hírlevél

Kezelt adatok köre:
E-mailes direkt marketing tartalmat nem tartalmazó hírlevél küldése céljából az alábbi személyes adatait kezeljük: név, e-mail cím.
Az adatkezelés jogalapja:
a hírlevélre feliratkozó önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a hírlevél küldését részünkre megtiltja, úgy e-mail címét és amennyiben e-mail címe nevét is tartalmazza, nevét abból a célból kezeljük tovább, hogy az általunk kezelt e-mail küldő szoftverben az Ön e-mail címére való levélküldést letilthassuk. Ezen célból személyes adatait az Alapítvány jogos érdekének érvényesítése érdekében kezeljük összhangban a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával. Ez esetben Adatkezelő jogos érdekét képezi, hogy biztosítsa, hogy kéretlen megkeresést az Ön részére ne küldjünk, az abból fakadó jogkövetkezményektől magunkat megóvjuk. Hírlevél esetén Ön az e-mailek alján található „leiratkozom” linkre kattintással bármikor megtilthatja, hogy az Ön részére a továbbiakban hírlevelet küldjünk.
Az érintettek köre:
Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, a Honlapon elhelyezett újdonságokról rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.
Az adatkezelés célja:
elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása a Honlapon elhelyezett új tartalmakról, új funkciókról, érdeklődésre számot tartó hírekről, eseményekről stb.
Az adatkezelés időtartama:
hírlevél esetén a személyes adatokat addig kezeljük, míg a kéretlen e-mailek küldésére vonatkozó adatkezelés elleni tiltakozását kézhez nem vettük.

9. A Honlapon alkalmazott cookie-k

A Honlapon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. Az Ön külön hozzájárulása esetén, a Honlap egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben az Ön személyes adatait tartalmazó adatfile-okat helyezünk el az Ön számítógépén ("cookie"). A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. Ennek megtörténtéről az érintett az Adatkezelőtől nem kap további értesítést. A cookie-k a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi cookie-k Adatkezelőhöz kerülnek. Az adatkezelés célja: A honlap megfelelő működésének biztosítása. Az adatkezelés időtartama: a vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

10. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az Adatkezelő – a GDPR 33. cikk (1) bekezdésének megfelelően minden adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges legkésőbb 72 órával azt követően, hogy az adatvédelmi incidens tudomására jutott, bejelenti az felügyeleti hatóságnak.

Az Adatkezelő a bejelentésében ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát, közöljük a további tájékoztató kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, ismertetjük az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, valamint az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a Honlapot használok vagy egyéb érintettek jogaira nézve, az adatvédelmi incidensről haladéktalanul tájékoztatásra kerülnek.

Az adatvédelmi incidensekről Adatkezelő köteles nyilvántartást vezetni.

11. Az érintett jogai

Az érintettnek joga van arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást, visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra is, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

Az érintettet az alábbi jogok illetik meg a személyes adataira vonatkozón az Adatkezelővel szemben:

 1. tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről visszaigazolás joga
 2. a hozzáférés joga
 3. tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen,
 4. az érintett személyes adatainak helyesbítését kérheti,
 5. a hozzájárulás visszavonásának joga / a törléshez való jog,
 6. az adatkezelés zárolásához / korlátozásához való jog
 7. az adatok hordozhatóságának a joga.

Az adatkezeléssel összefüggő jogait az Alapítványnak, mint adatkezelőnek címzett írásbeli kérelem útján gyakorolhatja. E kérelmét részünkre e-mailben, illetve postai úton juttathatja el a jelen tájékoztató 2. pontjában feltüntetett e-mail címre, valamint Alapítványunk székhelyére. Amennyiben Ön hozzánk az adatvédelemmel kapcsolatos jogainak gyakorlásával összefüggésben fordul, úgy – attól függően, hogy ezt milyen módon teszi meg – jellemzően nevét, e-mail címét, levelezési címét, valamint a kérelmében megadott további személyes adatait kezeljük

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb egy hónapon belül írásban, közérthetően formában megadni a tájékoztatást, illetve elvégezni a helyesbítést, törlést, zárolást. A kérelem teljesítése az érintett számára ingyenes.

A kérelem kézhezvételét követően Adatkezelő egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, elvégezi a helyesbítést, törlést, zárolást. Amennyiben kérelme összetett és a beérkező kérelmek száma magas, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Adatkezelő – amennyiben kérelme nem megalapozatlan vagy túlzó – kérelmét díjmentesen köteles elintézni. A kérelem megalapozatlan és túlzó jellegét Adatkezelő köteles bizonyítani. Amennyiben kérelme nyomán nem teszünk intézkedést, erről Önt késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól, valamint panaszjogáról, illetve a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről.

Az érintett Személyes adatait Adatkezelő köteles törölni, ha

 1. az adatkezelés jogellenes;
 2. az érintett a törlést kéri;
 3. az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést
 4. törvény nem zárja ki;
 5. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
 6. határideje lejárt;
 7. azt a Hatóság vagy a bíróság elrendelte.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslat érdekében, panasszal az alábbi Hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Postacím:
1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon:
+36-1-3911400
Telefax:
+36-1-3911410
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
Web:
http://www.naih.hu

Bírósághoz fordulás esetén pedig keresetét szabadon vagy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Alapítvány székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújthatja be. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megtalálja a www.birosag.hu oldalon, az Alapítvány székhelye szerint pedig a Miskolci Törvényszék jár el.