Felhasználási feltételek

 1. Általános rendelkezések, bemutatkozás
  1. Jelen Felhasználási feltételek általános szerződési feltételeknek minősülnek, és meghatározzák a JPhotophotoarchive.org internetes honlap (a továbbiakban: „Honlap”) tatalomszolgáltatója, a Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány (székhelye: 3907 Tállya 16., nyilvántartási száma: 01-01-0010258, adószám: 18261774-2-05, képviseli: Barta Péter, kuratórium elnöke, továbbiakban: „Szolgáltató”), valamint a Honlapot használó természetes személyek (továbbiakban: „Felhasználók”) között a Honlap felhasználása során irányadó jogokat és kötelezettségeket.
  2. A JPhotophotoarchive.org célja a 20. századi zsidó múlt fényképekkel történő bemutatása, a magyar történelem egy olyan szeletének bemutatása, amely sokak számára alig-alig ismert. Olyan zsidó fényképgyűjteményt alakítunk ki, amelyet bárki szívesen nézeget szabadidejében. Emellett a fényképekhez kapcsolódó ismeretterjesztő írásokat is megjelenítünk.
  3. A Honlap látogatásával és használatával (regisztrációval, bejelentkezéssel és képfeltöltéssel) a Felhasználó elfogadja a Felhasználási feltételeket.
 2. A Honlap igénybe vételének általános feltételei
  1. A Felhasználási feltételek értelmében a Honlap minden látogatója Felhasználónak minősül.
  2. A Honlap használata kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Felhasználási feltételek betartása mellett lehetséges. A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal és szavatolja, hogy az közzétett adatok, fényképek és írásos tartalmak nem sértik a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét.
  3. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap működésének megzavarására, veszélyeztetésére, a Honlap működéséhez használt szerverek leállására irányul vagy ezt eredményezi.
  4. A Honlap és annak szolgáltatásai kizárólag természetes személyek magáncélú használatára, ismeretterjesztés céljára szolgál, a Felhasználó a Honlapot nem használhatja és a felhasználók személyes adatait nem gyűjtheti saját vagy a más személy gazdasági tevékenységének érdekében, kereskedelmi-, reklám-, illetve egyéb üzleti célokra. A Honlapon tilos a reklám elhelyezése, az ott elhelyezett tartalom senkinek sem szolgálhatja üzleti érdekét.
  5. A Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.
  6. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlapon elhelyezett tartalmak hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A Szolgáltató kizár továbbá bármely és minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Honlapon közölt információk használatából adódó kár bekövetkezéséért.
  7. Ha a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat vagy működési rendellenességet tapasztal, t3support@wst.hu e-mail címen vagy 1034 Budapest, Makovecz Imre utca 23. postai címen a Szolgáltató felé bejelentéssel élhet.
 3. Regisztráció nélküli Honlap használat (képek megtekintése)
  1. A Honlap látogatása ingyenes, és személyes adatok megadása nem szükséges.
  2. A feltöltött képeket bárki megtekintheti, azok között szabadon kereshet. A Honlapon előfordulhatnak felkavaró, a nyugalom megzavarására alkalmas felvételek. Az ilyen tartalmakhoz hozzárendeltünk egy szűrőt, amit a Honlap látogatójának kell eltávolítania, ezáltal engedélyezheti a felkavaró tartalmat tartalmazó felvétel megtekintését.
  3. A Szolgáltató a Honlapon csak közzéteszi a képeket, azok letöltése nem lehetséges.
 4. Regisztrációval történő Honlap haszálat (képfeltöltés)
  1. A Honlapra képfelvételeket vagy írásos tartalmat feltölteni csak előzetes regisztráció után, a Honlapon való bejelentkezést követően lehet. A regisztrált felhasználók különböző képgyűjteményeket készíthetnek a Honlapon, amelyek lehetnek nyilvánosak vagy magángyűjtemények. A regisztrált adatok módosítására a Honlapon keresztül van lehetőség.
  2. A Felhasználó a képfeltöltéssel vagy írásos tartalom e-mailben való elküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a képek illetőleg az írásos tartalmak a Honlapon a nyilvánosság számára a Honlap működésének időtartamára, szerkesztés nélkül közzétételre kerüljenek. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a képek és tartalmak nyilvánosak, a Honlap üzemeltetőjén és a Felhasználón kívül a Honlap bármely, regisztrációval nem rendelkező látogatója is megtekintheti azokat.
  3. A Felhasználó teljes mértékben felelős mindazon tartalomért, amit a Honlapon elhelyez, ideértve különösen, de nem kizárólagosan: a fényképeket, személyes adatokat, írásos tartalmakat, és bármely tartalom következményeit is A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a feltöltött képek jogszerűen kerültek felvételre, valamint hogy ha az azon beazonosítható személyek szerepelnek, akkor ők vagy örököseik kifejezetten hozzájárultak annak a Honlapon való közzétételéhez, illetve hogy az általa megküldött írásos tartalom saját, egyéni, eredeti jelleget tükröző alkotása, senkinek a szerzői jogait nem sérti. A Szolgáltató kizárja felelősségét a tartalommal való bármely igényérvényesítés esetén, a tartalmat feltöltő Felhasználó a feltöltéssel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal bármely jogszabálysértés vagy egyéb igényérvényesítés miatt eljáró szervektől vagy harmadik személyektől érkező igények esetére, egyben a tartalom feltöltése előtt köteles gondoskodni a tartalom közzétételéhez szükséges minden engedély és jogosultság megszerzéséről.
  4. A Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a feltöltött tartalmat a Honlapon kívül nem tárolja, a Honlap működésének befejezését követően nem őrzi meg. Ebből kifolyólag a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Szolgáltató saját döntési körében úgy dönt, hogy a Honlapot megszünteti, a Szolgáltató jogosult a feltöltött tartalmat helyreállíthatatlan módon törölni a Felhasználó, illetve más személy értesítése nélkül.
  5. A Felhasználó a feltöltött képeinek törlését a Honlapról bármikor jogosult kérelmezni. Amennyiben a Felhasználó regisztrációját törli, vagy az egyéb okból törlésre kerül, a Felhasználó által feltöltött tartalmak a Honlapon fennmaradnak, és törlésük a Felhasználó írásos (e-mailben vagy postai úton közölt) kérelmére történik meg. Felhasználó ugyanakkor elfogadja, hogy az általa feltöltött képet vagy egyéb tartalmat a Szolgáltató a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, más érdekeit sértőnek, vagy egyéb módon kifogásolhatónak talált tartalmat jogosult bármikor indoklás nélkül törölni.
  6. A Szolgáltató a Honlapon közzétett információkat, adatokat, tartalmakat jogosult, de nem köteles ellenőrizni. A Szolgáltató a feltöltött tartalmak jogszerűségéért nem vállal felelősséget.
 5. Szerzői jogok
  1. A Honlapra feltöltött képfelvételek nem kerülnek a Szolgáltató tulajdonába, azok továbbra is azon személy (múzeum, levéltár, magánszemély) tulajdonában maradnak, aki feltölti vagy feltöltésre átadja a képet. A Honlapon közzétett minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. (továbbiakban: „Szjtv.”) törvény szerint.
  2. A Felhasználók küldhetnek e-mailben különböző írásokat is a Honlapra, a szerzői jog ebben az esetben is a Felhasználót illeti.
  3. Amennyiben valaki a Honlapon megtalálható képet vagy írást fel szeretne használni, akkor ahhoz a szerző engedélye szükséges. Ez alól kivétel a szabad felhasználás, melynek körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz a szerző engedélye nem szükséges. Csak a nyilvánosságra hozott művek használhatók fel szabadon az Szjtv. rendelkezéseinek megfelelően. A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak annyiban megengedett, illetve díjtalan, amennyiben nem sérelmes a mű rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a szerző jogos érdekeit, továbbá amennyiben megfelel a tisztesség követelményeinek és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra. A felhasználásra egyebekben a szerzői jogról 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései irányadók.
  4. Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul, hogy az általa a Honlapra feltöltött szöveges és képi tartalomra (pl: kénykép, szöveges tartalom stb.) a feltöltéssel egyidejűleg, nem kizárólagos, a Honlap működésének idejére szóló, területi korlátozástól mentes, ellenszolgáltatás nélküli, harmadik személyekre át nem ruházható felhasználási jogot enged a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a feltöltött tartalmakat a Honlap céljának megvalósítása érdekében jogosult területi és időbeli korlátozás nélkül egészben, változtatás nélkül közzétenni a Honlapon. Felhasználó a felhasználási díjról a tartalom feltöltésével egyidejűleg a jelen Felhasználási feltételek elfogadásával kifejezetten lemond.
 6. Felhasználói hozzáférés felfüggesztése, regisztráció törlése
  1. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez vélelmezett félrevezető azonosító használatáról, a Honlap rendeltetésellenes használatáról, jogszabálysértő tartalom elhelyezéséről vagy egyéb visszaélésről, jogosult a Felhasználó hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig felfüggeszteni, az általa elhelyezett fényképeket és egyéb tartalmakat nem megjeleníteni.
  2. Felhasználó megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a Szolgáltató minden értesítés nélkül törölheti a felhasználó regisztrációját.
  3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Honlap által nyújtott szolgáltatásokat bármely felhasználó részére indoklás nélkül megtagadja, valamint minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes adatával bármilyen módon visszaélnek.
  4. A Szolgáltató jogosult a Honlap által nyújtott szolgáltatásokat azonnali hatállyal indoklás nélkül megszüntetni, ha a Felhasználó magatartása a Felhasználási feltételekbe ütközik, jogszabályt sért, más jogos érdekét sérti, vagy kiderül, hogy a Felhasználó regisztráció során megadott adatai nem valósak.
 7. Egyéb rendelkezések
  1. Jelen Felhasználási feltételek 2021. szeptember 30 napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
  2. A Szolgáltató jogosult a jelen Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató az új szabályzat hatálybalépésével és közzétételével egyidejűleg hirdetménnyel tájékoztatja a felhasználókat a Szabályzat módosításáról. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást a Felhasználási feltételek módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított Felhasználási feltételek elérhetőségét, a Felhasználót megillető regisztráció azonnali hatályú törlésére vonatkozó feltételeiről szóló tájékoztatást.
  3. Jelen Felhasználási feltételekre, és a Honlap által nyújtott szolgáltatásokra a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai irányadók.